SpeechChat Forums
làm sao tôi có thể thêm tiếng việt vào ở đây ? - Printable Version

+- SpeechChat Forums (https://forum.speechchat.com)
+-- Forum: Community (https://forum.speechchat.com/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Forum: International (https://forum.speechchat.com/forumdisplay.php?fid=8)
+---- Forum: Other Languages (https://forum.speechchat.com/forumdisplay.php?fid=14)
+---- Thread: làm sao tôi có thể thêm tiếng việt vào ở đây ? (/showthread.php?tid=65)làm sao tôi có thể thêm tiếng việt vào ở đây ? - sangyi - 07-26-2018

máy tính tôi win 10 đã cập nhật giọng nói tiếng việt, sử dụng chrome mới nhất mà vẫn không có được bản tiếng việt tại speechchat