SpeechChat Forums

Full Version: làm sao tôi có thể thêm tiếng việt vào ở đây ?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
máy tính tôi win 10 đã cập nhật giọng nói tiếng việt, sử dụng chrome mới nhất mà vẫn không có được bản tiếng việt tại speechchat